لوسی
هدف ما دسترسی آسان شما به محتوا های مورد نیاز شماست . برای همین لوسی را طراحی کردیم.
مرور برچسب

رزمی

مرگ قهرمان موی تای در رینگ بر اثر ضربه ی کشنده

این موی‌تار کار 49 ساله که 7 بار در‌این حرفه قهرمان دنیا شده بود , در راند پایان مبارزه‌اش با دان پارئوانگ , ضربات کشنده و سنگینی دریافت کرد که او‌را نقش بر زمین و ضربه فنی کرد . این ضربات البتهبیشتر از آنچه در ابتدا تصور می شد به داگیو …