مرور برچسب

خشکسالی

کمبود آب مردم جهان را تهدید می کند

تامین منابع آب شیرین پایدار به یک معضل در بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل شده‌است تا جایی که بر اساس آخرین مطالعات , نبود آب‌شرب نیمی از مردمان جهان را تهدید می نماید .