مرور برچسب

خرابی بوق

گیر کردن بوق ماشین

گیر کردن بوق خودروی سبب ساخت آلودگی صوتی , مزاحمت برای دیگرافراد و از کلیه دارای اهمیت تر خالی شدن باطری خودرو می شود . بوقی که خاموش نمی‌شود عمدتا به دلیل گیر کردن نقاط مکانیکی در ستون فرمان است که چند روش برای برطرف کردن این نقص‌ موجود…