مرور برچسب

حل مشکل اینستاگرام

مشکل نصب نشدن اینستاگرام

دوستان عزیزم و  اینستاگرام به طور مجموع با کاربران ایرانی لج افتاده است و فیلت-رینگ ایران نیز با این کار اینستاگرام استقبال کرده است کاربران ایرانی را محدود کرده است .