لوسی
هدف ما دسترسی آسان شما به محتوا های مورد نیاز شماست . برای همین لوسی را طراحی کردیم.
مرور رده

مذهبی

مذهبی

خواب اصحاب کهف 300 سال یا 309 سال

خواب اصحاب کهف چند سال است ؟ ، خواب اصحاب کهف 300 یا 309 سال در سال هشتم بعثت، مشركان قريش با يهود خيبر تماس گرفتند و چون آنها را دانايان شرايع پيشين