پس از حذف حساب کاربری برنامه دوباره راه اندازی شده و میتوانید با ساخت یک حساب تازه در آن فعالیت کنید .